مسافرين عزيز دقت فرماييد جهت تاييد رزرو تور مبلغ مورد نظر را به شماره کارت 6104337847380092 به نام عليرضا قاسمي واريز نماييد در غير اينصورت عواقب کنسلي به عهده ي خود مسافر مي باشد.